Faturasız hizmete, elden kiraya ceza geliyor

Hazine ve Maliye Bakan­lığı tarafından hazırla­nan vergi paketinde ye­ni ayrıntılar belli oldu. Buna gö­re, göre hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri dikkate alınacak. Kayıt dışı çalışma, ban­ka hesabı ve POS cihazı paylaşı­mı, faturasız hizmet ve elden kira ödemelerine ceza uygulanacak.

Vergi paketine göre, özellikle hiz­met işletmelerinde yapılan gün­lük hasılat tespitlerinden hare­ketle yıllık hasılat kontrol edi­lecek. Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının ayda 3, yılda da 12’den az olmamak üzere yapı­lacak yoklamalarla günlük hası­latları belirlenecek.

Mükellef ta­rafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında belli bir oranda fark bu­lunması halinde, mükellef izaha davet edilecek. İzahın yeterli gö­rülmemesi halinde yapılan tes­pitler, yıllık hasılatın hesaplan­masında dikkate alınacak. Pa­ketle KDV’de olduğu gibi kayıt dışılığın yaygın görüldüğü sek­törlerde gelir ve kurumlar vergi­sine mahsuben tevkifat yapıla­bilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.

Özellikle hizmet sektöründe ve elektronik ticaret platformları aracılığıyla faaliyet­te bulunan işletmelerde yapılan ödemelerden tevkifat yapılması öngörülüyor. Paketle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış öngörülürken fatura veril­memesi ve alınmaması durumla­rında uygulanan özel usulsüzlük cezaları, aynı fiilin tekrarında ar­tırımlı uygulanacak.

Kayıt dışı çalışanlara artırımlı vergi cezası

Paketin yasalaşması halinde, kayıt dışı çalışanlara verginin 1 katı olarak kesilecek cezalar 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesile­cek cezalar ise 4,5 kat olarak uy­gulanacak. Mal teslimi veya hiz­met ifalarına ilişkin para trans­ferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması duru­munda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, iş­leme konu tutarın yüzde 10’u nis­petinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira ola­rak uygulanacak cezanın üst li­miti de 20 milyon lira olacak.

Pa­ketle, POS cihazını başka mükel­leflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilme­si öneriliyor. Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanla­ra 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 li­ra ceza kesilecek. Satıcının, alı­cıya belge düzenlemediğinin alı­cı tarafından idareye bildirilme­si durumunda, alıcı adına ceza kesilmeyecek, satıcıya ise verile­cek özel usulsüzlük cezası üç kat uygulanacak.

Bazı kaçakçılık suçlarında ceza alt sınırı 5 yıl olacak

Meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek. Bu amaçla elden kira ödemelerin­de kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kiracı ödemeyi elden yaptığını idareye bildirirse kiracıya ceza kesilmeyecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural ge­çerli olacak. Hazırlıkları yürütü­len paketle Vergi Usul Kanunu’n­da yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması için de çalışılıyor. Aynı konudaki etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerin de kaldırılması planlanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir